Posts Tagged ‘trimbox’

S – jak Spady

wtorek, Czerwiec 5th, 2018

S jak SPADY

PADY to temat rzeka. Od publi­ka­cji felie­tonu im poświę­co­nego minęło już tro­chę czasu, lecz  pro­blem jest cią­gle aktu­alny. Brak lub nie­wła­ści­wie zasto­so­wa­nie spa­dów, pozo­staje do dziś naj­częst­szym błę­dem pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­sy­ła­nych do druku. Sta­rzy wyja­da­cze nie mają raczej z tym więk­szych kło­po­tów, ale w mię­dzy cza­sie wyro­sło nam kolejne poko­le­nie gra­fi­ków kom­pu­te­ro­wych i to im wła­śnie dedy­kuję dzi­siej­sze rozważania.

Czy­taj dalej “S – jak Spady” »