Posts Tagged ‘tłoczenie’

Uszla­chet­nia­nie chochlików

piątek, Maj 4th, 2012

GRZEGORZ LASZCZYK

Cho­chlik napi­sał wiele waż­nych rze­czy na temat uszla­chet­nia­nia. Warto o nich wie­dzieć i sto­so­wać je pod­czas pracy, aby efekt koń­cowy był zgodny z ocze­ki­wa­niami. Ja posta­ram się zająć czę­ścią prak­tyczną, to zna­czy poka­zać, w jaki spo­sób powi­nien być przy­go­to­wany plik do zabie­gów uszla­chet­nia­ją­cych. Posta­no­wi­łem w tym celu zro­bić pro­jekt zawieszki i na jego przy­kła­dzie omó­wić nie­zbędne ele­menty. W pracy uży­wa­łem apli­ka­cji Adobe Illu­stra­tor.  

Czy­taj dalej “Uszla­chet­nia­nie chochlików” »