Posts Tagged ‘teczki’

Teczki ofer­towe

środa, Grudzień 31st, 2014


Tym razem cho­chli­kowe know-how poświę­cimy  zasa­dom przy­go­to­wa­nia do druku teczek ofer­to­wych.  Sprawa wydaje się nie­zwy­kle istotna, gdyż teczka ofer­towa zali­czona jest cią­gle do dyżur­nego zestawu gadże­tów rekla­mo­wych wrę­cza­nych klien­towi w cza­sie odwie­dzin po mar­ke­tin­go­wej kolę­dzie, jaką orto­dok­syjni han­dlowcy usku­tecz­niają pod koniec roku. Czy­taj dalej “Teczki ofertowe” »

Rekla­ma­cje

poniedziałek, Wrzesień 15th, 2014

Gdyby udało się wyna­leźć szcze­pionkę na poli­gra­ficz­nego wirusa zwa­nego popu­lar­nie cho­chli­kiem dru­kar­skim, praca zarówno gra­fika jak i dru­ka­rza była by praw­dziwą sie­lanką. Nie­stety, zamiast sie­lanki, pomię­dzy uczest­ni­kami dra­matu zwa­nego pro­duk­cją wyrobu poli­gra­ficz­nego docho­dzi okre­sowo do licz­nych spięć i nieporozumień.

 

Czy­taj dalej “Reklamacje” »

Wyroby tecz­ko­po­dobne

środa, Lipiec 6th, 2011

W tak zwa­nych słusz­nie minio­nych cza­sach życie było pro­ste, wręcz pro­stac­kie. Poli­gra­fia też. Uwo­dze­nie klien­tów feerią barw i wymyśl­no­ścią kształ­tów, było zarówno tech­nicz­nie jak i ide­olo­gicz­nie trudne, a prak­tycz­nie nie­po­trzebne. Teczki (bo o nich dziś mowa) koja­rzyły się bar­dziej z taj­nymi archi­wami SB, niż z pod­sta­wo­wym gadże­tem mar­ke­tin­go­wym. Sier­miężne, wią­zane w pętelkę, szaro-bure twory, sta­no­wiły nie­odzowny atry­but socja­li­stycz­nej biu­ro­kra­cji. Czy­taj dalej “Wyroby teczkopodobne” »