Posts Tagged ‘spady’

S – jak Spady

wtorek, Czerwiec 5th, 2018

S jak SPADY

PADY to temat rzeka. Od publi­ka­cji felie­tonu im poświę­co­nego minęło już tro­chę czasu, lecz  pro­blem jest cią­gle aktu­alny. Brak lub nie­wła­ści­wie zasto­so­wa­nie spa­dów, pozo­staje do dziś naj­częst­szym błę­dem pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­sy­ła­nych do druku. Sta­rzy wyja­da­cze nie mają raczej z tym więk­szych kło­po­tów, ale w mię­dzy cza­sie wyro­sło nam kolejne poko­le­nie gra­fi­ków kom­pu­te­ro­wych i to im wła­śnie dedy­kuję dzi­siej­sze rozważania.

Czy­taj dalej “S – jak Spady” »

Spady dru­kar­skie

wtorek, Czerwiec 5th, 2018

Pro­po­nuję zacząć od ćwi­cze­nia. W dowol­nym pro­gra­mie rysu­jemy sobie na środku strony czer­wony kwa­drat o boku 5 cm. Pracę dru­ku­jemy na dru­karce biur­ko­wej. Następ­nie bie­rzemy nożyczki i czte­rema cię­ciami (po jed­nym na każdy bok) odci­namy kwa­drat od kartki. W efek­cie uzy­skamy czer­wony kwa­drat oraz białe odpady. Te odpady to wła­śnie słynne dru­kar­skie spady. Konia z rzę­dem temu, kto wytnie kwa­drat tak równo, aby na bia­łych spa­dach nie było pozo­sta­ło­ści czer­wo­nego kwa­dratu, a na czer­wo­nym kwa­dra­cie pozo­sta­ło­ści bia­łych spa­dów. Czy­taj dalej “Spady drukarskie” »