Posts Tagged ‘publikacja’

Wkłady – część 2

sobota, Marzec 16th, 2019

Nie­prze­my­ślane roz­miesz­cze­nie mate­ria­łów w skład­kach, może skut­ko­wać wzro­stem kosz­tów pro­duk­cji, a nawet unie­moż­li­wić reali­za­cję zle­ce­nia według wcze­śniej usta­lo­nych zało­żeń. Także for­mat nie­któ­rych mate­ria­łów, jakie winne być umiesz­czone w publi­ka­cji bez straty na ich czy­tel­no­ści, może nastrę­czyć wiele pro­ble­mów, zwłasz­cza wtedy, gdy znacz­nie prze­kra­cza on for­mat składki pod­sta­wo­wej. Spró­bu­jemy się dziś tym tema­tom przyj­rzeć. Czy­taj dalej “Wkłady – część 2” »

Wkłady – część 1

sobota, Marzec 9th, 2019

Nie szata zdobi czło­wieka, ani okładka książkę. Trudno wręcz zgo­dzić się z tym prze­wrot­nym stwier­dze­niem, a jed­nak w obu przy­pad­kach to, co naprawdę war­to­ściowe i trwałe, ukryte jest pod zewnętrzną, wysta­wioną na publiczny widok powłoką i zapra­sza nas do spo­tka­nia ze sobą, na zupeł­nie innym pozio­mie. Nawet naj­pięk­niej wyko­nana okładka, nie zastąpi mery­to­rycz­nej war­to­ści tre­ści książki,  wydru­ko­wa­nej  na stro­ni­cach jej wkładu.  Czy­taj dalej “Wkłady – część 1” »

Okładki spe­cjalne

sobota, Luty 23rd, 2019

Dotych­czas pochy­la­li­śmy się nad okład­kami zeszy­to­wymi, mięk­kimi i twar­dymi, a kry­te­rium zali­cze­nia okładki do danej grupy zostało za każ­dym razem ści­śle okre­ślone. W efek­cie, pozo­stało kilka rodza­jów okła­dek, które do żad­nej z tych grup zali­czyć się nie dało. Stąd powstała czwarta grupa, nazwana prze­wrot­nie okład­kami spe­cjal­nymi, choć nie zawsze znaj­dziemy tam spe­cjal­nie cie­kawe czy też skom­pli­ko­wane roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne. Czy­taj dalej “Okładki specjalne” »