Posts Tagged ‘publikacja ksiązkowa’

A cóż to jest książka…?

niedziela, Styczeń 27th, 2019

Dzi­siej­szym felie­to­nem roz­po­czy­namy cykl arty­ku­łów poświę­co­nych  pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym, które  umow­nie nazwiemy publi­ka­cjami książ­ko­wymi. Umow­ność ta wynika z faktu, iż druki o któ­rych będzie mowa, trudno w pro­sty spo­sób zakwa­li­fi­ko­wać do kon­kret­nej grupy. Ponie­waż zagad­nie­nie jest bar­dzo sze­ro­kie,  omó­wimy przy oka­zji więk­szość pro­ble­mów zwią­za­nych z pra­wi­dło­wym przy­go­to­wy­wa­niem do druku pli­ków pro­duk­cyj­nych dla tego typu publi­ka­cji.
Czy­taj dalej “A cóż to jest książka…?” »