Posts Tagged ‘proof kolorystyczny’

K – jak kolory w poligrafii

wtorek, Marzec 7th, 2017

K_kolor_v1Jak wieść gminna nie­sie, wielu cho­chli­ko­wych czy­tel­ni­ków ma pro­blemy z odna­le­zie­niem na blogu tek­stów dopa­so­wa­nych do ich aktu­al­nych dyle­ma­tów poli­gra­ficz­nych. Główną przy­czynę tego stanu rze­czy upa­truję w luź­nym, wręcz luzac­kim cha­rak­te­rze tychże arty­ku­łów, a także w iry­tu­ją­cym spo­so­bie ich tytu­ło­wa­nia.  Fakt ten  jedni uwa­żają za cho­chli­kową zaletę, a inni  wręcz odwrot­nie, za prze­jaw star­czego zdzie­cin­nie­nia autora.  Aby w jakiejś mie­rze pogo­dzić zwa­śnione strony, posta­no­wi­łem prze­pro­wa­dzić świąteczno-wiosenne porządki na blogu.  W pierw­szym rzę­dzie zabra­łem się za kolory. Czy­taj dalej “K – jak kolory w poligrafii” »

Moni­tory i plujki

środa, Sierpień 10th, 2011

Nikomu, kto zaj­muje się przy­go­to­wy­wa­niem prac do druku nie jest obca ta chwila. Kolejna praca zakoń­czona, plik zatwier­dzony i posłany do dru­karni. Na ostatni moment, ale zdą­ży­li­śmy. Teraz pozo­staje tylko cze­kać na trans­port z pierw­szą par­tią goto­wego nakładu. I tylko te myśli, jak kor­nik wgry­za­jące się w umysł: czy cze­goś nie prze­ga­pi­li­śmy, czy posła­li­śmy wła­ściwą wer­sję pliku, czy zamie­ni­li­śmy RGB na CMYK-a, a fonty na krzywe. I tylko ten krzyk budzący sąsia­dów po nocy: Józek chyba nie zada­łam spa­dów… Czy­taj dalej “Moni­tory i plujki” »