Posts Tagged ‘pliki produkcyjne’

E – jak Edy­cja pdf w PitStopie

niedziela, Czerwiec 7th, 2015

Alfabet Chochlika EDYCJA zamknię­tych pli­ków wyni­ko­wych pdf w celu doko­na­nia w nich zmian i popra­wek, to pro­blem spę­dza­jący sen z powiek zarówno gra­fi­kom pro­du­ku­ją­cym te pliki, jak i oso­bom spraw­dza­ją­cym je w dru­karni. Pierw­szych odstra­sza widmo skła­da­nia wszyst­kiego od początku, dru­gim ręce opa­dają od bez­sku­tecz­nych prób tłu­ma­cze­nia klien­towi, jak usu­nąć błąd u źró­dła. Pró­bu­jemy więc sami  z pro­ble­mem sobie poradzić.

Czy­taj dalej “E – jak Edy­cja pdf w PitStopie” »

W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie

poniedziałek, Maj 25th, 2015

Affabet chochlika WERYFIKACJA  pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­ka­zy­wa­nych do druku, to jedna z klu­czo­wych ope­ra­cji pre­pres­so­wych. Od jej dokład­nego wyko­na­nia zależy czę­sto powo­dze­nie całego pro­cesu poli­gra­ficz­nego, a prze­pusz­czone na tym eta­pie błędy, mogą skut­ko­wać poważ­nymi stra­tami finan­so­wymi i wize­run­ko­wymi, zarówno dla osoby przy­go­to­wu­ją­cej pliki do druku,  dla samej dru­karni, jak i dla klienta końcowego.

Czy­taj dalej “W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie” »

Lista poli­gra­ficz­nych życzeń – cd.

środa, Wrzesień 7th, 2011

Kon­ty­nu­ujemy temat z poprzed­niego odcinka. Lulek, cudowna rybka speł­nia­jąca poli­gra­ficzne życze­nia, wró­cił do swo­ich. Każ­dego dnia wspo­mi­namy jak ocho­czo wysłu­chi­wał naszych uty­ski­wań. Spraw nie­stety wciąż przy­bywa, więc kolejną por­cję życzeń prze­ka­zu­jemy Lul­kowi za pośred­nic­twem Inter­netu. Jest to jedyna sieć, w któ­rej Lulek czuje się, jak ryba w wodzie.
Czy­taj dalej “Lista poli­gra­ficz­nych życzeń – cd.” »

Lista poli­gra­ficz­nych życzeń

środa, Sierpień 31st, 2011

Kole­żanka idąc na urlop, zosta­wiła nam pod opiekę rybkę swo­jej córki. Rybka ma na imię Lulek i podobno speł­nia życze­nia, ale tylko z dzie­dziny poli­gra­fii (pewno dla­tego, że jest czarna a nie złota).  Natych­miast do Lulka usta­wiła się spora kolejka. Każdy chciał coś ugrać dla sie­bie. Ponie­waż moc spraw­cza Lulka jest ogra­ni­czona, zde­cy­do­wa­łem się wziąć sprawę w swoje cho­chli­kowe ręce i spi­sać co waż­niej­sze postu­laty. Powstała z tego lista życzeń, które kie­ruję za pośred­nic­twem Lulka do naszych miło­ści­wych Klientów.

Czy­taj dalej “Lista poli­gra­ficz­nych życzeń” »

Kolory

czwartek, Lipiec 21st, 2011

Aby gra­fik mógł doga­dać się z dru­ka­rzem nie wystar­czy dobra wola i wysoki poziom empa­tii. Potrzeba także jasno zde­fi­nio­wa­nych pojęć, któ­rymi roz­mówcy będą się posłu­gi­wać, gdyż głów­nym tema­tem tych dys­ku­sji (oczy­wi­ście poza spor­tem, kobie­tami i szyb­kimi samo­cho­dami) są kolory. Ich nazw uczymy się od dziecka, ale w poli­gra­fii wie­dza ta na nie­wiele się przy­daje, gdyż obar­czona jest zbyt wyso­kim stop­niem subiek­ty­wi­zmu. Czy­taj dalej “Kolory” »

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)

sobota, Styczeń 1st, 2011

Wybór tematu na pre­mierę „Loży eks­per­tów” nie jest przy­pad­kowy, gdyż pro­blem kom­pa­ty­bil­no­ści pli­ków wyni­ko­wych z pro­gra­mami ste­ru­ją­cymi naświe­tlar­kami, wydaje się być klu­czowy dla pra­wi­dło­wej współ­pracy gra­fika z dru­kar­nią. Ostat­nio na wła­snej skó­rze prze­ko­na­łem się, że w wielu wypad­kach lekar­stwem na powsta­jące tu nie­zgod­no­ści, jest sto­so­wa­nie stan­dardu prze­my­sło­wego PDF/X.

  Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)” »

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)

sobota, Styczeń 1st, 2011

Kon­se­kwentne sto­so­wa­nie stan­dardu pdf/x dla pli­ków wyni­ko­wych może nas uchro­nić od wielu przy­krych nie­spo­dzia­nek w trak­cie pro­cesu naświe­tla­nia CTP w dru­karni, szcze­gól­nie kiedy uży­wany tam RIP (pro­gram ste­ru­jący pro­ce­sem naświe­tla­nia) nie jest naj­now­szej gene­ra­cji.  Dziś kon­ty­nu­ujemy roz­po­częte przed tygo­dniem omó­wie­nie wad i zalet stan­dardu Pdf/X-1a.


Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)” »