Posts Tagged ‘pdfx’

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)

sobota, Styczeń 1st, 2011

Wybór tematu na pre­mierę „Loży eks­per­tów” nie jest przy­pad­kowy, gdyż pro­blem kom­pa­ty­bil­no­ści pli­ków wyni­ko­wych z pro­gra­mami ste­ru­ją­cymi naświe­tlar­kami, wydaje się być klu­czowy dla pra­wi­dło­wej współ­pracy gra­fika z dru­kar­nią. Ostat­nio na wła­snej skó­rze prze­ko­na­łem się, że w wielu wypad­kach lekar­stwem na powsta­jące tu nie­zgod­no­ści, jest sto­so­wa­nie stan­dardu prze­my­sło­wego PDF/X.

  Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)” »

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)

sobota, Styczeń 1st, 2011

Kon­se­kwentne sto­so­wa­nie stan­dardu pdf/x dla pli­ków wyni­ko­wych może nas uchro­nić od wielu przy­krych nie­spo­dzia­nek w trak­cie pro­cesu naświe­tla­nia CTP w dru­karni, szcze­gól­nie kiedy uży­wany tam RIP (pro­gram ste­ru­jący pro­ce­sem naświe­tla­nia) nie jest naj­now­szej gene­ra­cji.  Dziś kon­ty­nu­ujemy roz­po­częte przed tygo­dniem omó­wie­nie wad i zalet stan­dardu Pdf/X-1a.


Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)” »