Posts Tagged ‘oprawa’

A cóż to jest książka…?

niedziela, Styczeń 27th, 2019

Dzi­siej­szym felie­to­nem roz­po­czy­namy cykl arty­ku­łów poświę­co­nych  pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym, które  umow­nie nazwiemy publi­ka­cjami książ­ko­wymi. Umow­ność ta wynika z faktu, iż druki o któ­rych będzie mowa, trudno w pro­sty spo­sób zakwa­li­fi­ko­wać do kon­kret­nej grupy. Ponie­waż zagad­nie­nie jest bar­dzo sze­ro­kie,  omó­wimy przy oka­zji więk­szość pro­ble­mów zwią­za­nych z pra­wi­dło­wym przy­go­to­wy­wa­niem do druku pli­ków pro­duk­cyj­nych dla tego typu publi­ka­cji.
Czy­taj dalej “A cóż to jest książka…?” »

Okładki

środa, Grudzień 28th, 2011

W gospo­darce ryn­ko­wej prze­mysł opa­ko­wa­niowy święci nie­ustanne triumfy. W dobie cią­głej prze­wagi podaży nad popy­tem odpo­wied­nie opa­ko­wa­nie może zade­cy­do­wać o wybo­rze danego pro­duktu przez Klienta. Czy ana­lo­giczna pra­wi­dło­wość doty­czy także rynku księ­gar­skiego, tego nie wiem. Z pew­no­ścią jed­nak klienci zakła­dów poli­gra­ficz­nych coraz więk­szą wagę przy­wią­zują do wizu­al­nych walo­rów zle­ca­nych do druku ksią­żek.

Czy­taj dalej “Okładki” »