Posts Tagged ‘oprawa’

Okładki

środa, Grudzień 28th, 2011

W gospo­darce ryn­ko­wej prze­mysł opa­ko­wa­niowy święci nie­ustanne triumfy. W dobie cią­głej prze­wagi podaży nad popy­tem odpo­wied­nie opa­ko­wa­nie może zade­cy­do­wać o wybo­rze danego pro­duktu przez Klienta. Czy ana­lo­giczna pra­wi­dło­wość doty­czy także rynku księ­gar­skiego, tego nie wiem. Z pew­no­ścią jed­nak klienci zakła­dów poli­gra­ficz­nych coraz więk­szą wagę przy­wią­zują do wizu­al­nych walo­rów zle­ca­nych do druku ksią­żek.

Czy­taj dalej “Okładki” »

O wyż­szo­ści okładki nad wkładem

środa, Sierpień 3rd, 2011

W cho­chli­ko­wych wędrów­kach po dro­gach i bez­dro­żach poli­gra­fii posłu­gu­jemy się czę­sto sfor­mu­ło­wa­niem „przy­go­to­wa­nie pli­ków do druku”. Jest to skrót myślowy, który poważ­nie spłyca istotę rze­czy. Dobre sto­sunki stu­dia gra­ficz­nego z panami dru­ka­rzami to jedna sprawa. Jed­nak rów­nie mocne wra­że­nia cze­kają nas w rela­cjach z dzia­łem intro­li­ga­torni. A tam zazwy­czaj, więk­szość załogi sta­no­wią kobiety. Nie o pary­te­tach jed­nak dziś będzie mowa. Czy­taj dalej “O wyż­szo­ści okładki nad wkładem” »