Posts Tagged ‘okładka’

Okładki twarde

niedziela, Luty 17th, 2019


W prze­glą­dzie pod­sta­wo­wych typów okła­dek, nad­szedł czas na crème de la crème okład­ko­wego światka. Przed nami wpraw­dzie jesz­cze grupa okła­dek spe­cjal­nych, ale okładki twarde, o któ­rych będzie dziś mowa, to zde­cy­do­wana elita, wręcz ary­sto­kra­cja wśród opraw. Dla pro­jek­tanta, sta­nowi ona spe­cy­ficzne wyzwa­nie, któ­remu nie spro­sta bez pozna­nia pod­staw tech­no­lo­gii intro­li­ga­tor­skiej sto­so­wa­nej przy jej pro­duk­cji. Ale, nie taki dia­beł straszny…
Czy­taj dalej “Okładki twarde” »

A cóż to jest książka…?

niedziela, Styczeń 27th, 2019

Dzi­siej­szym felie­to­nem roz­po­czy­namy cykl arty­ku­łów poświę­co­nych  pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym, które  umow­nie nazwiemy publi­ka­cjami książ­ko­wymi. Umow­ność ta wynika z faktu, iż druki o któ­rych będzie mowa, trudno w pro­sty spo­sób zakwa­li­fi­ko­wać do kon­kret­nej grupy. Ponie­waż zagad­nie­nie jest bar­dzo sze­ro­kie,  omó­wimy przy oka­zji więk­szość pro­ble­mów zwią­za­nych z pra­wi­dło­wym przy­go­to­wy­wa­niem do druku pli­ków pro­duk­cyj­nych dla tego typu publi­ka­cji.
Czy­taj dalej “A cóż to jest książka…?” »

Okładki

środa, Grudzień 28th, 2011

W gospo­darce ryn­ko­wej prze­mysł opa­ko­wa­niowy święci nie­ustanne triumfy. W dobie cią­głej prze­wagi podaży nad popy­tem odpo­wied­nie opa­ko­wa­nie może zade­cy­do­wać o wybo­rze danego pro­duktu przez Klienta. Czy ana­lo­giczna pra­wi­dło­wość doty­czy także rynku księ­gar­skiego, tego nie wiem. Z pew­no­ścią jed­nak klienci zakła­dów poli­gra­ficz­nych coraz więk­szą wagę przy­wią­zują do wizu­al­nych walo­rów zle­ca­nych do druku ksią­żek.

Czy­taj dalej “Okładki” »