Posts Tagged ‘liniatura’

Roz­dziel­czość optymalna

poniedziałek, Luty 20th, 2017

Kon­ty­nu­ując temat nad­miaru w poli­gra­fii, ku ucie­sze umy­słów prag­ma­tycz­nych prze­cho­dzimy dziś do kon­kre­tów i liczb. Ujmu­jąc rzecz pro­ce­sowo, na wej­ściu mamy roz­dziel­czość RAW-u w cyfro­wym apa­ra­cie foto­gra­ficz­nym, a na wyj­ściu roz­dziel­czość, z jaką naświe­tlamy matrycę dru­kar­ską. Pomię­dzy tymi zda­rze­niami prze­biega obróbka i odchu­dza­nie (a cza­sem pom­po­wa­nie) map bito­wych. Czy­taj dalej “Roz­dziel­czość optymalna” »

Prze­sada w poligrafii

środa, Luty 1st, 2017

Uty­ski­wa­nie na braki, nie­do­róbki i nie­do­cią­gnię­cia z pew­no­ścią można kon­ty­nu­ować bez końca. My sku­pimy się dziś na nad­mia­rze. Prze­sada w poli­gra­fii, jak i w każ­dej innej dzie­dzi­nie życia, przy­spa­rza bowiem rów­nie wielu pro­ble­mów co nie­do­bór. W jakimś sen­sie jest ona bowiem nie­do­bo­rem prze­zor­no­ści, zdro­wego roz­sądku i dobrego wycho­wa­nia. Czy­taj dalej “Prze­sada w poligrafii” »

Roz­dziel­czość to nie wszystko

wtorek, Maj 16th, 2000

GRZEGORZ LASZCZYK

W swo­jej prak­tyce pro­jek­tanta zauwa­ży­łem, że bar­dzo wiele nie­po­ro­zu­mień na linii klient–grafik wynika z braku wie­dzy na temat pod­sta­wo­wych para­me­trów obrazu. Trudno w to uwie­rzyć zwa­żyw­szy, że żyjemy w kul­tu­rze obrazu i do two­rze­nia zdy­gi­ta­li­zo­wa­nego świata mamy sporą liczbę łatwo dostęp­nych narzę­dzi, takich jak ska­ner, apa­rat foto­gra­ficzny, kamera, tele­fon komór­kowy, czy też tablet gra­ficzny. Czy­taj dalej “Roz­dziel­czość to nie wszystko” »