Posts Tagged ‘lakierowanie’

Lakie­ro­wa­nie

niedziela, Styczeń 15th, 2017

Zle­ca­jąc publi­ka­cję do druku, Klienci nie mają zazwy­czaj pro­blemu z okre­śle­niem swo­ich potrzeb w obsza­rze kolo­ry­styki, ter­minu reali­za­cji i ceny. Wia­domo, druk ma być kolo­rowy, ter­min krótki a cena niska. Drogą kolej­nych przy­bli­żeń i kilku pytań uzu­peł­nia­ją­cych, usta­lamy w miarę szybko para­me­try tech­niczne publi­ka­cji i doga­du­jemy cenę, będącą wypad­kową sen­nych marzeń i twar­dych realiów. Czy­taj dalej “Lakierowanie” »

L – jak Lakierowanie

niedziela, Maj 10th, 2015

L3AKIEROWANIE UV zali­czamy do naj­po­pu­lar­niej­szych pro­ce­sów post­pres­so­wych, któ­rych głów­nym celem jest nada­nie pro­duk­towi poli­gra­ficz­nemu dodat­ko­wych walo­rów este­tycz­nych i ochron­nych. Lakie­ro­wać można zarówno całe powierzch­nie arku­sza jak i wybrane jego frag­menty. W dzi­siej­szym felie­to­nie przyj­rzymy się głów­nie lakie­ro­wa­niu wybiór­czemu, szcze­gól­nie podat­nemu na cho­chli­kowe harce*.

Czy­taj dalej “L – jak Lakierowanie” »

Uszla­chet­nia­nie chochlików

piątek, Maj 4th, 2012

GRZEGORZ LASZCZYK

Cho­chlik napi­sał wiele waż­nych rze­czy na temat uszla­chet­nia­nia. Warto o nich wie­dzieć i sto­so­wać je pod­czas pracy, aby efekt koń­cowy był zgodny z ocze­ki­wa­niami. Ja posta­ram się zająć czę­ścią prak­tyczną, to zna­czy poka­zać, w jaki spo­sób powi­nien być przy­go­to­wany plik do zabie­gów uszla­chet­nia­ją­cych. Posta­no­wi­łem w tym celu zro­bić pro­jekt zawieszki i na jego przy­kła­dzie omó­wić nie­zbędne ele­menty. W pracy uży­wa­łem apli­ka­cji Adobe Illu­stra­tor.  

Czy­taj dalej “Uszla­chet­nia­nie chochlików” »