Posts Tagged ‘kalkulacja’

Trzy pyta­nia

środa, Grudzień 21st, 2011

Być może wydaje Ci się, że możesz wresz­cie sta­nąć przed obli­czem naszych prze­mi­łych Pań z kal­ku­la­cji i z pod­nie­sio­nym czo­łem spoj­rzeć im głę­boko w sze­ścioro oczu zgru­po­wa­nych w trzy powabne pary. Być może jesteś nawet zde­cy­do­wany oznaj­mić im dum­nie: — Pani Gra­żyno, Pani Joanno, Pani Anno.  Posia­dam kom­plet danych potrzeb­nych do zro­bie­nia rze­tel­nej, acz przy­ja­znej Klien­towi kal­ku­la­cji na druk książki. Która z Pań zechce mnie obsłu­żyć? Czy­taj dalej “Trzy pytania” »

Opty­ma­li­za­cja kosztów

środa, Grudzień 14th, 2011

Potra­fimy już wstęp­nie osza­co­wać ilość stron w naszej książce. Za nim jed­nak obli­cze­nia te podamy do publicz­nej wia­do­mo­ści, warto doko­nać jesz­cze jed­nej wery­fi­ka­cji. Dla opty­ma­li­za­cji kosz­tów pro­duk­cji zna­cze­nie ma bowiem zarówno kon­kretna liczba stron, jak i ich roz­miesz­cze­nie na poszcze­gól­nych arku­szach. Czy­taj dalej “Opty­ma­li­za­cja kosztów” »

Ile stron wyj­dzie w druku?

środa, Listopad 30th, 2011

Pomię­dzy arku­szem wydaw­ni­czym a arku­szem dru­kar­skim, do któ­rego musi być spro­wa­dzona każda pozy­cja dru­ko­wana, ist­nieje pewien zwią­zek. Wpraw­dzie kry­te­rium decy­du­ją­cym o ilo­ści zna­ków na jed­nej stro­nie książki jest zazwy­czaj czy­tel­ność tek­stu, dobrana odpo­wied­nio do rodzaju publi­ka­cji i typu czy­tel­nika, ale w prak­tyce bywa róż­nie. Raz tekst trzeba upy­chać na maksa, a raz na maksa go napom­po­wać. Czy­taj dalej “Ile stron wyj­dzie w druku?” »

Typo­gra­fia – kró­lowa poligrafii

środa, Listopad 23rd, 2011

„Książka nie jest już jedyną posta­cią słowa dru­ko­wa­nego. Znaczną część istot­nych tre­ści publi­kuje się dzi­siaj w for­mie gazet, cza­so­pism, reklam […]
Pro­duk­cja kro­jów pisma, wymy­śla­nie nowych czcio­nek docho­dzi do absurdu. 
Można dostrzec całą masę małych i malut­kich kie­run­ków, z któ­rych każdy błą­dzi na swój spo­sób” Czy­taj dalej “Typo­gra­fia – kró­lowa poligrafii” »