Posts Tagged ‘kalendarze trójdzielne’

Kalen­da­rze trójdzielne

środa, Październik 5th, 2011

Zdają się ide­al­nie sym­bo­li­zo­wać egzy­sten­cjalne uwi­kła­nie czło­wieka. Prze­szłość, teraź­niej­szość i przy­szłość. I my, małe czer­wone istotki prze­su­wane nie­wi­dzialną ręką po z góry wyzna­czo­nym torze. Mimo koniecz­no­ści codzien­nego zmie­nia­nia poło­że­nia okienka, popu­lar­ność kalen­da­rzy trój­dziel­nych nie maleje i czę­sto od tego rytu­ału zaczy­namy nowy dzień. Może ta pozorna inte­rak­cja z abso­lu­tem zwięk­sza nasze nadzieje na nie­śmier­tel­ność? Czy­taj dalej “Kalen­da­rze trójdzielne” »

Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii

środa, Wrzesień 28th, 2011

Zasko­cze­nie to stan, który per­ma­nent­nie nas zaska­kuje. I to w sytu­acjach wyda­wa­łoby się łatwo prze­wi­dy­wal­nych. Dro­go­wców zaska­kuje zima, matu­rzy­stów maj, podat­ni­ków ter­min odda­nia PIT-u.  W mar­ke­tingu, czę­sto wiel­kim zasko­cze­niem jest nowy rok. Przy­go­to­wa­nie kalen­da­rzy odkłada się bowiem na ostatni kwar­tał, mie­siąc bądź tydzień roku, paku­jąc się tym samym w naj­trud­niej­szy i naj­droż­szy okres w poli­gra­fii. Czy­taj dalej “Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii” »