Posts Tagged ‘grzbietówka’

Wkłady – część 2

sobota, Marzec 16th, 2019

Nie­prze­my­ślane roz­miesz­cze­nie mate­ria­łów w skład­kach, może skut­ko­wać wzro­stem kosz­tów pro­duk­cji, a nawet unie­moż­li­wić reali­za­cję zle­ce­nia według wcze­śniej usta­lo­nych zało­żeń. Także for­mat nie­któ­rych mate­ria­łów, jakie winne być umiesz­czone w publi­ka­cji bez straty na ich czy­tel­no­ści, może nastrę­czyć wiele pro­ble­mów, zwłasz­cza wtedy, gdy znacz­nie prze­kra­cza on for­mat składki pod­sta­wo­wej. Spró­bu­jemy się dziś tym tema­tom przyj­rzeć. Czy­taj dalej “Wkłady – część 2” »

Wkłady – część 1

sobota, Marzec 9th, 2019

Nie szata zdobi czło­wieka, ani okładka książkę. Trudno wręcz zgo­dzić się z tym prze­wrot­nym stwier­dze­niem, a jed­nak w obu przy­pad­kach to, co naprawdę war­to­ściowe i trwałe, ukryte jest pod zewnętrzną, wysta­wioną na publiczny widok powłoką i zapra­sza nas do spo­tka­nia ze sobą, na zupeł­nie innym pozio­mie. Nawet naj­pięk­niej wyko­nana okładka, nie zastąpi mery­to­rycz­nej war­to­ści tre­ści książki,  wydru­ko­wa­nej  na stro­ni­cach jej wkładu.  Czy­taj dalej “Wkłady – część 1” »

Okładki twarde

niedziela, Luty 17th, 2019


W prze­glą­dzie pod­sta­wo­wych typów okła­dek, nad­szedł czas na crème de la crème okład­ko­wego światka. Przed nami wpraw­dzie jesz­cze grupa okła­dek spe­cjal­nych, ale okładki twarde, o któ­rych będzie dziś mowa, to zde­cy­do­wana elita, wręcz ary­sto­kra­cja wśród opraw. Dla pro­jek­tanta, sta­nowi ona spe­cy­ficzne wyzwa­nie, któ­remu nie spro­sta bez pozna­nia pod­staw tech­no­lo­gii intro­li­ga­tor­skiej sto­so­wa­nej przy jej pro­duk­cji. Ale, nie taki dia­beł straszny…
Czy­taj dalej “Okładki twarde” »