Posts Tagged ‘bigowanie’

Ulotki skła­dane – część 1

sobota, Czerwiec 9th, 2018

Po lek­tu­rze poprzed­niego odcinka mamy już prze­ćwi­czone zagad­nie­nia pod­sta­wowe. Dziś możemy pójść o krok dalej. Jed­nak nadal poru­szać się będziemy w obsza­rze dru­ków pro­stych, nazy­wa­nych też dru­kami luź­nymi.  Nazwa ta jest  w pełni uza­sad­niona, gdyż część pro­jek­tan­tów pod­cho­dzi do zagad­nie­nia na praw­dzi­wie desi­gner­skim luzie, wycho­dząc z zało­że­nia, iż nie ma prost­szej rze­czy niż przy­go­to­wa­nie ulotki skladanej.

Czy­taj dalej “Ulotki skła­dane – część 1” »

Ori­gami w introligatorni

środa, Październik 12th, 2011

W odcinku poświę­co­nym opra­wom*, doszli­śmy do prze­ko­na­nia, że dobre sto­sunki pro­jek­tan­tów z dzia­łem intro­li­ga­torni są rów­nie ważne, jak rela­cje z dru­ka­rzami. Dziś dal­sze przy­kłady potwier­dza­jące słusz­ność tej dewizy. Fal­co­wa­nie i bigo­wa­nie lub jak kto woli, zła­my­wa­nie i prze­gnia­ta­nie, to wpraw­dzie pro­cesy intro­li­ga­tor­skie, ale bez ich wła­ści­wego roz­pla­no­wa­nia przez stu­dio gra­ficzne, efekt koń­cowy może Klienta przy­pra­wić o nie­bez­pieczny prze­falc** w oko­li­cach serca. Czy­taj dalej “Ori­gami w introligatorni” »