O CHOCHLIQU

„Cho­chlik dru­kar­ski – pogo­to­wie poli­gra­ficzne” jest to bez­in­te­re­sowna ini­cja­tywa edu­ka­cyjna, któ­rej głów­nym celem jest dzie­le­nie się przez inter­net wie­dzą i doświad­cze­niem z zakresu sze­roko poję­tej poligrafii.

Cho­chlik dru­kar­ski” nie jest firmą lecz ideą opartą na pro­stej mądro­ści mówią­cej, iż dzie­le­nie się tym, co się posiada skut­kuje jesz­cze obfit­szym otrzymywaniem.

Cho­chlik dru­kar­ski” jest:

  1. Miej­scem zdo­by­wa­nia wie­dzy przez osoby roz­po­czy­na­jące swoją przy­godę z poli­gra­fią i miej­scem dzie­le­nia się wie­dzą osób kro­czą­cych tą drogą dłuż­szy czas.
  2. Miej­scem dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych poli­gra­fią, mar­ke­tin­giem, gra­fiką i designem.
  3. Miej­scem spo­tka­nia gra­fi­ków z dru­ka­rzami i klien­tów z drukarniami.
  4. Miej­scem spo­tka­nia osób pra­cu­ją­cych w dru­karni z oso­bami przy­go­to­wu­ją­cymi prace do druku.
  5. „Pogo­to­wiem ratun­ko­wym” dla osób będą­cych w pil­nej potrze­bie (poli­gra­ficz­nej oczywiście).
  6. Miej­scem nie­sie­nia sobie pomocy, a nie prze­ko­ny­wa­nia innych do oso­bi­stych racji.

 O autorze:

Nazy­wam się Andrzej Gołąb. Z poli­gra­fią zwią­zany jestem od ponad 20 lat. Obec­nie pra­cuję w Cen­trum Usług Dru­kar­skich Hen­ryk Miler w Rudzie Śla­skiej (www.cuddruk.pl).  Zaj­muję się opty­ma­li­za­cją pro­cesu pro­duk­cyj­nego oraz kon­trolą pli­ków nad­sy­ła­nych do druku. Pro­jek­tuję i nad­zo­ruję roz­wój infor­ma­tycz­nego sys­temy zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem poli­gra­ficz­nym. Pro­wa­dzę giełdę papieru.

 

 

 

 

 

 

 

Powe­red by Face­book Like