Wyniki kon­kursu poligraficznego

konkurs_wakacyjny2

Kolejny kon­kurs poli­gra­ficzny zakoń­czony. Otrzy­ma­li­śmy 210 pra­wi­dło­wych odpo­wie­dzi. Cho­dziło oczy­wi­ście o:

krój pisma  LATOktó­rego twórcą jest  ŁUKASZ DZIEDZIC  

Dzię­kuję wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kursu za wspólną zabawę i gra­tu­luję posia­da­nej wie­dzy. Poni­żej lista szczę­śliw­ców, któ­rzy otrzy­mują kon­kur­sowe nagrody. Pro­szę lau­re­atów o prze­sła­nie adresu wysył­ko­wego, na który prze­ślemy nagrody.

Nagrodę nr 1 otrzy­muje:  MICHAŁ WACHUŁA
Nagrodę nr 2 otrzy­muje: JOANNA PELC
Nagrodę nr 3 otrzy­muje: AGATA STACHOWICZ
Nagrodę nr 4 otrzy­muje: ANNA BETLEJEWSKA

 

Nagrody:

1. Książka ufun­do­wana przez wydaw­nic­two „Karakter”

Widzieć/Wiedzieć. Wybór naj­waż­niej­szych tek­stów o dizaj­nie
pod red.  Prze­mka Dębow­skiego i Jacka Mrow­czyka
Karak­ter,  2015. Wyd. 2

(recen­zja z tej książki ukaże się nie­ba­wem na łamach cho­chli­ko­wego bloga)

mrowczyk2

Jacek Mrow­czyk: Widzieć/Wiedzieć. Wybór naj­waż­niej­szych tek­stów o dizajnie.

Wzno­wie­nie poszu­ki­wa­nej – bo obo­wiąz­ko­wej – książki z 2011 roku, jed­nej z pierw­szych, a także jed­nej z naj­bar­dziej do dziś war­to­ścio­wych pozy­cji doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego. WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ to bli­sko czter­dzie­ści tek­stów sta­no­wią­cych zwię­zły prze­gląd teo­rii i histo­rii dizajnu ostat­nich stu lat, lecz tak naprawdę – nie­zbęd­nik każ­dego pro­jek­tanta i nie­wy­czer­pane źró­dło inspi­ra­cji. To nie jest kolejna książka z obraz­kami. To eseje, apele i pole­miki naj­waż­niej­szych teo­re­ty­ków i prak­ty­ków pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego na świe­cie.
(Źró­dło: https://www.karakter.pl/ksiazki/widziec-wiedziec-2015)

2. Książka ufun­do­wana przez wydaw­nic­two „Karakter”

Deyan Sudjic
B jak Bau­haus. Alfa­bet współ­cze­sno­ści
Karak­ter, 2015

Sudjic_small

Deyan Sudjic: B jak Bauhaus.

…To subiek­tywny, wycin­kowy, ale jed­no­cze­śnie fascy­nu­jący por­tret przed­mio­tów z któ­rych powstał (i nadal powstaje!) nowo­cze­sny świat. Deyan Sudjic, dyrek­tor Design Museum w Lon­dy­nie, w kil­ku­dzie­się­ciu nie­dłu­gich roz­dzia­łach z równą swadą pisze o archi­tek­tu­rze, jak i o grach kom­pu­te­ro­wych na przy­kła­dzie serii Grand Theft Auto; zaj­muje się tema­tami bar­dzo roz­le­głymi (film, moda, funk­cjo­na­lizm), ale sku­pia się rów­nież na dro­bia­zgach, które wszy­scy dobrze znamy z codzien­nego życia. 
(Źró­dło: http://www.karakter.pl/ksiazki/b-jak-bauhaus)

3. Zestaw do samo­dziel­nego stem­plo­wa­nia wizytówek

ufun­do­wany przez Pra­cow­nię Papieru Ręcz­nie Czer­pa­nego
http://www.pracownia.papieru.pl/

Zestaw zawiera:

  1. 50 szt. kar­to­ni­ków do bile­tów wizy­to­wych  w for­ma­cie wizy­tówki 85 x 55 mm (+/- 2 mm brody)  wyko­nane ręcz­nie z prze­two­rzo­nego papieru baweł­nia­nego z cha­rak­te­ry­stycz­nymi, natu­ral­nymi kra­wę­dziami (tzw. brody).
  2. Stem­pel drew­niany: okrą­gły o śred­nicy 50 mm lub pro­sto­kątny 90 x 50 mm
  3. Gumka do stem­pla wyko­nana wg. prze­sła­nego  przez lau­re­ata (goto­wego do wydruku) pro­jektu w krzywych.
  4. Poduszka na tusz
  5. Całość będzie zapa­ko­wana w kar­to­nowe (szare / brą­zowe) pudło o wiel­ko­ści ok: 12 x 12 x 8 cm
Papier Ręcznie Czerpany | Handmade Paper

Pra­cow­nia Papieru Ręcz­nie Czer­pa­nego http://www.pracownia.papieru.pl/

Papier Ręcznie Czerpany | Handmade Paper

Pra­cow­nia Papieru Ręcz­nie Czer­pa­nego http://www.pracownia.papieru.pl/

DSCF9525

Pra­cow­nia Papieru Ręcz­nie Czer­pa­nego http://www.pracownia.papieru.pl/

4. Gra­ti­sowy druk 500 wizy­tó­wek ufun­do­wany przez dru­kar­nię www.print4all.pl

p4aa

Dru­ku­jemy od ponad trzy­dzie­stu lat, a od kilku lat nasze usługi dostępne są rów­nież online. W przy­ja­znym i intu­icyj­nym skle­pie Print4all zamó­wie­nie może zło­żyć każdy – nawet, jeśli dopiero roz­po­czyna przy­godę z poli­gra­fią.  Cenimy sobie kon­takt z Klien­tami – nasze Biuro Obsługi chęt­nie odpo­wie na (pra­wie) każde pyta­nie. (Źró­dło: www.print4all.pl)

Z cho­chli­ko­wym pozdro­wie­niem
Andrzej Gołąb
www.print4all.pl
1 wrze­śnia, 2015
Pro­jekt logo: Bro­ni­sław Józefiok


 

Powe­red by Face­book Like

dodaj komentarz