Uszla­chet­nia­nie chochlików

GRZEGORZ LASZCZYK

Cho­chlik napi­sał wiele waż­nych rze­czy na temat uszla­chet­nia­nia. Warto o nich wie­dzieć i sto­so­wać je pod­czas pracy, aby efekt koń­cowy był zgodny z ocze­ki­wa­niami. Ja posta­ram się zająć czę­ścią prak­tyczną, to zna­czy poka­zać, w jaki spo­sób powi­nien być przy­go­to­wany plik do zabie­gów uszla­chet­nia­ją­cych. Posta­no­wi­łem w tym celu zro­bić pro­jekt zawieszki i na jego przy­kła­dzie omó­wić nie­zbędne ele­menty. W pracy uży­wa­łem apli­ka­cji Adobe Illu­stra­tor.  


Projekt

Nawet jeśli w gło­wie mamy obraz tego, jak powinno wyglą­dać uszla­chet­nia­nie, nie będziemy w sta­nie go przy­go­to­wać bez pro­jektu. Na ryc.1 zamiesz­czony jest pro­jekt gra­ficzny, który wyko­na­łem. Uzna­łem, że na eta­pie wyci­na­nia zwy­kłe posze­rze­nie wokół ucha mogłoby być nie­wy­star­cza­jące, dla­tego posta­no­wi­łem je powięk­szyć. Uży­łem tylko kolo­rów pod­sta­wo­wych CMYK, ale dzięki zasto­so­wa­niu w nie­któ­rych wypad­kach opcji nadruku, uzy­ska­łem dodat­kowe barwy.

Wszystko w jed­nym pliku

Przy­go­to­wu­jąc pro­jekt do druku, wyko­rzy­stu­jemy kolory z prze­strzeni CMYK. Skoro więc mój pro­jekt został przy­go­to­wany z uży­ciem wszyst­kich dostęp­nych farb pod­sta­wo­wych, nie mogę ich wyko­rzy­stać do zazna­cze­nia ele­men­tów dodat­ko­wych, takich jak wykroj­nik, lakier czy tłoczenie.

Jak sobie z tym pora­dzić? Należy wyko­rzy­stać kolory dodat­kowe, spoza sys­temu CMYK. W Illu­stra­to­rze takie kolory można zna­leźć w opcjach palety Swat­ches (Próbki). Jest tam pole­ce­nie Open Swatch Library (Otwórz biblio­teki pró­bek), gdzie w czę­ści Color Books należy wybrać biblio­teki z dodat­kiem słowa spot.

Można rów­nież taki kolor przy­go­to­wać samo­dziel­nie. Kli­ka­jąc na próbkę koloru, wcho­dzimy do jej opcji i zamiast pod­sta­wowy wybie­ramy dodat­kowy. Warto rów­nież zakli­kać opcję glo­balny. Tak zde­fi­nio­wana próbka przed­sta­wiana jest, jako kwa­drat z trój­ką­tem i kropką w pra­wym dol­nym naroż­niku (ryc.2)

Wykroj­nik

Pierw­szym z ele­men­tów uszla­chet­nia­nia w naszym pro­jek­cie będzie wykroj­nik. Zaczy­nam od niego, ponie­waż dzięki niemu będę znał dokładne gra­nice wyci­na­nego obiektu, a dodat­kowo łatwiej mi będzie dodać spady.

Ponie­waż pro­jekt zakłada jedy­nie wykra­wa­nie, bez bigo­wa­nia, linia wykroj­nika będzie cią­gła (gru­bość zde­fi­nio­wa­łem na 0,25 pt, ale bio­rąc pod uwagę, że fizycz­nie prze­łoży się ona na kształt noża nie ma to aż tak dużego znaczenia).

Mój wykroj­nik prze­biega po zewnętrz­nych kra­wę­dziach całego obiektu i zde­fi­nio­wa­łem dla niego kolor dodat­kowy, który nazwa­łem Wykroj­nik.

UWAGA!!! Nada­jąc kolor dla wykroj­nika, należy rów­nież włą­czyć dla obrysu atry­but nadruku (u mnie dla kon­turu), co zapo­bie­gnie wybra­niu kształtu wykroj­nika z pro­jektu leżą­cego poniżej.

Kształt wykroj­nika po nada­niu koloru przed­sta­wia ryc.3.


Spady

Po przy­go­to­wa­niu wykroj­nika należy do ele­men­tów znaj­du­ją­cych się przy gra­nicy cię­cia dodać spady (warto przed tym zro­bić kopię tych ele­men­tów lub całego pro­jektu). W moim przy­padku usta­wi­łem spad na 3 mm, wyko­rzy­stu­jąc pole­ce­nie Off­set Path (Prze­suń ścieżkę).

W nie­któ­rych naroż­ni­kach, gdzie mamy do czy­nie­nia ze sty­kiem dwóch kolo­rów, wyzna­czy­łem spad pod kątem. Warto zauwa­żyć, że w miej­scach moco­wa­nia ucha musia­łem odciąć frag­ment, gdyż tam spadu nie potrze­buję (w tym miej­scu mam już ucho). Pro­jekt ze spa­dem i wykroj­ni­kiem widać na ryc.4.

Lakier

Lakie­ro­wa­nie posta­no­wi­łem zro­bić na więk­szo­ści pro­jektu z wyjąt­kiem napi­sów, i papieru nie­za­dru­ko­wa­nego na uchu (wyobra­zi­łem sobie świe­cącą puszkę farby z odci­na­ją­cym się mato­wym i wypu­kłym napi­sem). Po zsu­mo­wa­niu wszyst­kich ele­men­tów prze­zna­czo­nych do lakie­ro­wa­nia (pamię­taj­cie o ewen­tu­al­nych kopiach) wycią­łem w nich napisy. Dzięki temu mam pew­ność, że lakier nie trafi przy­pad­kowo na teksty.

UWAGA!!! Ele­menty lakie­ro­wane, tak jak i wykroj­nik powinny mieć włą­czony atry­but nadruku (w moim przy­padku dla wypełnienia).

Lakier z nada­nym kolo­rem dodat­ko­wym pre­zen­tuje ryc.5.

Tło­cze­nie

Ostat­nim z ele­men­tów, które zostaną przy­go­to­wane jest tło­cze­nie. W przy­padku tego pro­jektu jest ono bar­dzo pro­ste, ponie­waż obej­muje jedy­nie tekst.

Po sko­pio­wa­niu ele­men­tów tek­sto­wych, został do nich przy­pi­sany kolor dodat­kowy (ja nada­łem mu nazwę Tło­cze­nie, ale można dać dowolną).

UWAGA!!! Tło­cze­nie rów­nież potrze­buje atry­butu over­print
(u mnie dla wypełnienia).

Tło­cze­nie z nada­nym kolo­rem dodat­ko­wym przed­sta­wia ryc.6. 

Na koniec zobaczmy, w jaki spo­sób pre­zen­tuje się cały pro­jekt w opcji Pod­gląd Nadruku (Over­print Pre­view). Ele­menty z atry­bu­tem nadruku powinny nakła­dać się na obiekty leżące poni­żej (ryc.7)


Wszystko osobno

Cza­sami, z róż­nych wzglę­dów nie jest moż­liwe przy­go­to­wa­nie pracy z uszla­chet­nia­niem w kolo­rach dodat­ko­wych. Być może opro­gra­mo­wa­nie, któ­rym dys­po­nu­jemy nie pozwala wyko­rzy­stać wię­cej niż kolory CMYK, albo musimy oddać frag­menty pracy do róż­nych pod­wy­ko­naw­ców, albo firma, z którą współ­pra­cu­jemy życzy sobie osobno pro­jektu, a osobno uszla­chet­nie­nia. Jakie nie byłyby to powody, warto wie­dzieć, że uszla­chet­nie­nie można przy­go­to­wać w osob­nych plikach.

W zasa­dzie cały pro­ces pozo­staje bez zmian (to zna­czy nadal musimy połą­czyć odpo­wied­nie ele­menty, usu­wać frag­menty, w któ­rych nie ma być lakieru czy tło­cze­nia itd.), do momentu przy­go­to­wa­nia osob­nych plików.

Przy­go­to­wu­jąc wykroj­nik, lakier i tło­cze­nie w odręb­nych pli­kach, nada­jemy im wypeł­nie­nie 100% czarny (K=100). Ponie­waż ele­menty te są prze­twa­rzane osobno (nie wiszą nad gra­fiką pro­jektu wyci­na­jąc w niej dziury), nie ma koniecz­no­ści nada­wa­nia im atry­butu over­print.

Ważne nato­miast jest to, że wymiary pli­ków z uszla­chet­nia­niem powinny się zga­dzać (a same ele­menty dokład­nie pokry­wać) z pli­kiem pro­jektu. W prze­ciw­nym razie ryzy­ku­jemy prze­su­nię­cie uszla­chet­nia­nia wzglę­dem grafiki.

Jak się łatwo domy­ślić, naj­le­piej przy­go­to­wy­wać uszla­chet­nia­nie w taki sam spo­sób jak w przy­padku kolo­rów dodat­ko­wych, a następ­nie zapi­sać trzy osobne pliki. Potem pozo­staje nam jedy­nie usu­nąć wszyst­kie nie­po­trzebne ele­menty. Pamię­tajmy, aby nadać pli­kom nazwy jed­no­znacz­nie wska­zu­jące, z któ­rym ele­men­tem uszla­chet­nie­nia mamy do czynienia.

Przy­kład uszla­chet­nie­nia w osob­nych pli­kach przed­sta­wia ryc.8 (od lewej wykroj­nik, lakier, tłoczenie).

UWAGA!!! Pamię­tać należy rów­nież, że każda poprawka w pro­jek­cie gra­ficz­nym wymaga rów­nież korekty uszla­chet­nie­nia, bez względu na to, czy zostało ono zro­bione przy uży­ciu kolo­rów dodat­ko­wych, czy osob­nych plików.

Tekst i ilu­stra­cje:  Grze­gorz Lasz­czyk


 

GRZEGORZ LASZCZYK

gra­fik i pro­jek­tant zaj­mu­jący się przede wszyst­kim poli­gra­fią. Uważa, że naj­waż­niej­szym narzę­dziem gra­fika jest umysł. Od dzie­się­ciu lat łączy prak­tykę z teo­rią, pro­wa­dząc szko­le­nia zwią­zane z obsługą pro­gra­mów gra­ficz­nych (Adobe CS) oraz przy­go­to­wa­niem do druku. Miło­śnik ksią­żek i typo­gra­fii. Pasjo­nat ryso­wa­nia, który nie roz­staje się ze szki­cow­ni­kiem. Pro­wa­dzi bloga www.jedenobraz.com


Powe­red by Face­book Like

Tagi: , , ,

dodaj komentarz